Filastrocche

Dumani è duminica

cci tagghiamu a testa a Minica

Minica nun c'è

cci tagghiamu a testa o re,

u re è malatu

cci tagghiamu a testa o suddatu,

u suddattu fa la guerra

cci 'ntappamu u culu 'nterra

cchiattu cchiattu comu 'n piattu.

 

 

Teresa dammi i picciuli
cacucciuli cacocciuli
cacocciuli non cci nè
sasizza sasizza
sasizza cco spacu
mi cacu mi cacu
non ti cacari ora
o cachiti dda fora
dda fora c'è u zu santu
mi scantu mi scantu
dda fora c'è u zu ninu
mischinu mischinu

 

 

A calata da marina
sciddicau na signurina
sciddicau ccu l'anghi aperti
e si visti u trentasetti.
Avanti, avanti, avanti
ca passunu i briganti
arreri, arreri, arreri
ci su i carabineri

 

 

C'era 'na vota 'n re,
bafè, viscottu e minè
c'aveva 'na figghia, bafigghia,
viscottu e minigghia.
Sta figghia, bafigghia,
viscottu e minigghia,
aveva 'naceddu, bafeddu,
viscottu e mineddu
Gn'ionnu st'aceddu,bafeddu,
viscottu e mineddu, abbulò.
Allura lu re, bafè,
viscottu e minè disse:
a cu' trova l'aceddu,bafeddu,
viscottu e mineddu.
cci dugnu a me figghia, bafigghia viscottu e minigghia
Iù truvai l'aceddu, bafeddu,
viscottu e mineddu,
ci rissi 'ncarusu, vavusu, fitusu, viscottu e minusu.
Allura , lu re, bafè,
viscottu e minè ci dissi :
e iu pi 'naceddu bafeddu,
viscottu e mineddu,
ti dava a me figghia bafigghia,
viscottu e minigghia?
Ah! Vattinni, vavusu, fitusu, muvvusu, viscottu e minusu

 

 

Sutta u lettu da zza cicca
c'è na medda sicca sicca
cu parra prima sà và 'licca

 

 

Mi nanna fici u maccu
e a mia 'no mi nni resi
dda strologa di me nanna
cchi collira cca mi resi