Poesie

Di seguito vengono riportate alcune poesie di Gaetano Maglitto, poeta di Lentini, che gentilmente ed in esclusiva per questo sito,  ne ha concesso la pubblicazione. Tali testi sono protetti da copyright e ne è vietato qualsiasi uso diverso da quello personale.  Se si desidera avere informazioni o avanzare richieste di qualsiasi tipo è possibile inviare un messaggio attraverso il form della sezione "contatti" di questo sito (ultima pagina).

U sangu di li Santi Mattri
 Lintini, talìa! tri carusi stannu puttannu
pi la catina su tinuti,
ma vanu cantannu,
Iaffiu, Deffu e Cirinu su 'gghiamati,
'nza ca na fattu, pi essiri incatinati,
nuddu di nuiautri li po' aiutari,
sulu i Rumani, ca li vonu ammazzari.
Ora, Rattattullu i stà prucissannu,
amunu a Cristu, i stà cunnannannu!
Lintini, u sangu di li Santi Mattri
t'à bagnatu,
e a tò terra cu tutti i tò figghi à sanatu.
© Poesia di Gaetano Maglitto  (tutti i diritti riservati)

FOGLIE  DI  ACANTO

 

Come colonna corinzia,

ti ergi sull'orizzonte

della vita,ricoperta

solo di foglie di acanto.

Romantici pensieri

albergano nella tua mente,

come fari brillanti

al chiarore lunare.

Nutrire i frementi

palpiti dell'anima,

è sigillo di un cuore

generoso.

Come anelito di vita

rinvigorisce i tuoi

desideri nascosti,

in un fluire di

riscoperte volontà.

Sperare al fine,che

sorga chi potrà colmare

la tua inestinguibile,

umana,sete d'amore.

© Poesia di Gaetano Maglitto  (tutti i diritti riservati)

IL VOLTO DI CRISTO

  

Chino sul petto

il volto.

Duro,

percosso,

sanguinante.

Abbraccia l'umanità

di getto;

che incede

incerta,

ansante.

Quale impetuosa

sorgente,

traspare dal volto

dolore,

che bagna e

redime la gente;

commutando l'odio

in amore.

 

 

© Poesia di Gaetano Maglitto  (tutti i diritti riservati)

S. AFFIU
U reci maggiu è festa ranni
tutti passiunu cu li mugghieri
si furriunu tutti li quarteri
e passunu accussì li so anni.
A S. Affiu na razia dumannunu
p'alliviari tutti i duluri,
mentri, si priparunu a fari i nuri,
i figghi o santu raccumannunu.
Ciuri ne manu portunu po' santu
pi la via currunu cu sururi,
mentri i divoti spingituri
ammuttunu la vara senza vantu.
Troppu bellu è u focu stasira,
nuddu a casa voli chiù turnari
e comu finisciunu li bummari,
S. Affiu ni saluta e s'arritira.
© Poesia di Gaetano Maglitto (tutti i diritti riservati)

PAISI MIU
 Paisi miu, comu t'à na ridduciutu,
dopu trent'anni passati pi fora,
ma viru ca nenti cangia, nenti migghiora,
fu forsi cuppa mia, ca stesi fuiutu
Pi certuni tuttu è sutta cuntrollu,
viru stradi tutti arripizzati,
e i Lintinisi quasi tutti 'ncazzati
l'acqua cu analisi e protocollu.
Ora, cu protesti e fiacculati
u spitali vulissunu cumplitatu,
pi darici aiutu a ogne malatu,
ma, viru peri isati e manu calati.
Nuddu ni pensa e nuddu ni talìa,
l'aranci nostri nun su circati,
mancu i ciuri da Zagara su ciarati,
tutti rommunu e nuddu si manìa,
e sapiti picchì?
Sapemu sulu diri bona sira a Vossignuria!
© Poesia di Gaetano Maglitto (tutti i diritti riservati)

© Foto Lionstower

RACINEDDA

Quantu si bedda racinedda mia!
L'occhi toi parunu du stiddi,
ca spuntunu 'nta lu mari,
ogni vota ca passi,mi votu a taliari,
e tu maliziusa, fai u stissu di mia.
Lu me cori,sauta intra lu pettu
ogni vota ca ti viru,
ogni vota ca t'aspettu,
pi favuri pigghimi p'à manu
picchi insemi a tìa
mi ni vogghiu fuiri luntanu.
© Poesia di Gaetano Maglitto (tutti i diritti riservati)

PINSERI

 Mi votu e mi svotu no lettu
senza putiri pigghiari sonnu
pinsannu a tìa miu dilettu
ca mi dici “No” ogni vota ca tonnu.
Comu t'à ddiri ca vogghiu a tìa
sulu cu tìa mi sentu nu “Re”,
senza paura e sicuru di mìa,
aspettu lu iornu ca mi rici “Sì”.

© Poesia di Gaetano Maglitto (tutti i diritti riservati)

Elemento multimediale non supportato!

File midi "ci staiu ci stai" © siciliainfoto.it (tutti i diritti riservati) (disclaimer)